I. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TRAFIC

Identificatie van de verkoper

SOGESMA S.A.Rue de Capilône, n°6, B-6220 Heppignies – Belgiquewiens ondernemingsnummer BE0866517727 is voor eigen rekening en in naam en voor rekening van haar dochterondernemingen :

 • SND (BE) BE0866.592.258 (Rue de Capilône, n°6, 6220 Heppignies, Belgique),
 • PARTEGEN (L) LU16391566 (Route Nationale 1, n°2, 6776 Grevenmacher, Luxembourg),
 • TRAFINTER (F) FR08383139458 (Rue Jean Jaures, n°225, 59243 Quarouble, France)

Hierna te noemen de Verkoper

SOGESMA S.A. en dochteronderneming TRAFINTER S.A.S. zijn ingeschreven in het Nationaal Register van Meubelfabrikanten onder het nummer FR1981. Dit nummer garandeert dat SOGESMA S.A. en dochteronderneming TRAFINTER S.A.S., door zich bij Eco-mobilier aan te sluiten, voldoen aan de reglementaire verplichtingen die op hen rusten krachtens artikel L 541-1-1 1° van de Franse Milieuwetgeving.

1. ALGEMEEN

Enkel deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopscontracten gesloten tussen de Verkoper enerzijds en de Klant of eindgebruiker, professioneel of privé, anderzijds, en dit ongeacht of de verkoop op afstand (online of per telefoon) dan wel in een winkel wordt gesloten.

Door een aankoop te doen, gaat de Klant een contract aan en aanvaardt de Klant dat deze Algemene Voorwaarden er een integraal en onafscheidelijk deel van uitmaken. Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken in een schriftelijk document dat door de Verkoper naar behoren is ondertekend. Deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de Partijen erkennen dat zij bindend zijn, sluiten alle andere algemene voorwaarden uit die vervat zijn in door de Klant uitgegeven documenten, zelfs indien deze van latere datum zijn. Bepaalde hieronder vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing op verkoop op afstand of verkoop in de winkel.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Deze zullen door de klant worden goedgekeurd voor elke aankoop die na de datum van de wijziging wordt gedaan.

De aangepaste versie zal in werking treden 1 dag na de bekendmaking ervan.

De klant kan niettemin vragen dat lopende contracten onderworpen blijven aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik waarop de verkoop wordt gesloten.

De verkoper is actief in Frankrijk, Luxemburg en België.

De overeenkomst is opgesteld in het Frans en in het Nederlands voor België. Het is geschreven in het Frans voor Frankrijk. Het is ook in het Frans geschreven voor Luxemburg.

Elke latere uitwisseling van informatie zal eveneens in een van deze talen geschieden. De Klant ziet af van het recht om zich te beroepen op de niet-toepasselijkheid van een of meer van de voorwaarden op grond van zijn gebrek aan kennis van de gekozen taal.

De verkoper verkoopt diverse producten, waaronder voedings- en niet-voedingsproducten en in het bijzonder textielproducten, spellen en speelgoed, kinderverzorging, tuin- en huisdierbenodigdheden, alle huishoudelijke apparatuur, verwarming, kleine en grote huishoudelijke apparaten, alsmede sport- en culturele artikelen.


2. ZICHTBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 
De huidige verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar op het volgende adres : Verkoopsvoorwaarden.
 
2.1 Met betrekking tot bestellingen en verkopen in de winkel

Voor bestellingen die in de winkel worden geplaatst, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden beschikbaar in de winkel op display en op aanvraag bij de receptie van de winkel.

2.2 Voor online bestellingen en verkopen

Voor online verkoop kunnen de huidige algemene verkoopsvoorwaarden ook in pdf-formaat worden gedownload:

- Onderaan deze pagina door te klikken op de hypertext link ;
- Door naar het webadres te gaan dat op elke bestelbon staat;
- Tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling online.


3. PRIJS

3.1 BTW

Tenzij anders is bepaald, zijn de BTW en andere belastingen inbegrepen in de prijs, die wordt uitgedrukt inclusief belasting in euro, tegen het tarief en/of de koers die gelden op de dag van de bestelling en volgens de tarieven die gelden in de betrokken landen.

Elke wijziging van het tarief en/of de tarieflijst kan in de prijs van de producten of diensten worden doorberekend.

In het geval van een professionele klant zullen de details van de verkoopprijs en de BTW op de factuur worden vermeld.


3.2 Prijsstelling

3.2.1 Algemeen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die in de winkel of online verschijnt op de dag van de bestelling of aankoop, de enige prijs zal zijn die van toepassing is op de koper, onder voorbehoud van een fout in de prijsaanduiding, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Alle prijzen, met inbegrip van eventuele prijzen voor aanvullende diensten, zijn contant betaalbaar bij aankoop.

De toepasselijke regels betreffende de verantwoordelijkheden van de Verkoper en de Koper zijn vervat in de artikelen 7 tot en met 15. Het herroepingsrecht is opgenomen in de artikelen 17.4, 17.4.1, 17.4.2 en 17.4.3

Elk onbetaald bedrag, van welke aard ook, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per jaar op ten voordele van SOGESMA N.V., bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 5 €.

 

3.2.2 Verkoopprijzen in de winkel
 
In geval van verkoop in de winkel zijn aanvullende diensten (speciaal vervoer of vervoer buiten het gebied of buiten de winkel, speciale leveringen of leveringen buiten het gebied of buiten de winkel, installatie, enz.) niet inbegrepen en worden alleen geleverd tegen voorafgaande betaling.
 

3.2.3 Onlineverkoopprijzen (e-commerce)

In het geval van verkoop op afstand, in het geval van producten die beschikbaar zijn op onze e-commerce site www.trafic.com,

De levering vindt plaats :

 • (a) hetzij aan de door de koper gekozen winkel in de volgende geografische gebieden :
 • België
 • Frankrijk
 • Luxemburg
 • (b) of bij de Klant thuis, alleen in het geval van producten die bij de Klant thuis moeten worden afgeleverd. 

  De details van de inbegrepen leveringskosten worden vermeld : 

Op de « leveringswijze » pagina van de Trafic.com website :

 • Wanneer de bestelling is geplaatst op Trafic.com ;
 • Op de orderbevestiging die de Koper per e-mail heeft ontvangen; 
 • Op de factuur voor de bestelling die naar het e-mailadres van de Koper zal worden gestuurd.  

Afhankelijk van het land kunnen de leveringskosten variëren en worden deze vermeld, evenals eventuele belastingen in het betrokken land.

 

4. BETALINGSTERMIJNEN

In principe, en onder voorbehoud van een opgelegde en aan het aangekochte product gekoppelde betaalwijze, worden de volgende betaalwijzen in onze winkels aanvaard:

 • België: betalingen met Bancontact ; Maestro ; VISA ; MASTERCARD ; contant geld ; elektronische ecocheques ; consumptie cheques Edenred, Monizze en Sodexo.
 • Frankrijk: betalingen met Maestro, VISA, MASTERCARD en contant.
 • Luxemburg: betalingen met Maestro, VISA, MASTERCARD en contant geld

In principe, en onder voorbehoud van een opgelegde en aan het gekochte product gekoppelde betaalwijze, worden de volgende betaalwijzen online aanvaard:

Bancontact, Maestro, VISA, MASTERCARD, PayPal, Ideaal voor alle verplichte online betalingen (gedetailleerd in artikel 17)

In ieder geval kan de klant alle betaalmiddelen controleren door bij voorkeur contact op te nemen met zijn winkel.

 

5. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De overdracht van de risico's, met name van beschadiging, vernietiging en verdwijning, die aan de goederen zijn verbonden, vindt plaats 

 • op het moment van betaling in de winkel 
 • online op Trafic-eshop op het moment van levering

De eigendomsoverdracht van de goederen ten gunste van de Klant vindt slechts plaats na betaling van de totale overeengekomen prijs, niets uitgezonderd.

Alle aankopen zijn onderworpen aan de betaling van de volledige prijs.

 

Voorbehoud van eigendomsrecht :

Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig is betaald, is de koper niet gerechtigd over de goederen te beschikken, met name door deze te gebruiken, in pand te geven of aan een derde te verkopen of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Het is de koper niet toegestaan de goederen op welke wijze dan ook te verwerken, vervreemden, over te dragen en/of te bezwaren. 

 

6. LEVERING EN INSTALLATIE VAN ONLINE BESTELLINGEN

In geval van verkoop op afstand of van levering op verzoek, worden alle producten geleverd op het adres (levering aan huis) of in de winkel die de klant heeft opgegeven (levering in de winkel).

De klant moet ervoor zorgen dat zijn woning toegankelijk is op het ogenblik van de levering. De Verkoper en zijn bezorger kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien levering op het adres van de Koper niet mogelijk is. In dat geval kan een bijkomende betaling van leveringskosten worden geëist, uitsluitend ten laste van de Koper.

De andere methoden van thuisbezorging worden beschreven in §6.2

Voor de zekerheid van de klant kan bij de levering om een identiteitsbewijs (of een kopie) worden gevraagd. De klant tekent voor ontvangst.

 

6.1 Levering in de winkel

Na bevestiging van de bestelling online, zal deze worden verzonden naar de door de Klant gekozen winkel.

De Klant zal een e-mail ontvangen om hem/haar te informeren over de levering van zijn/haar bestelling in zijn/haar winkel.

De Klant kan zijn bestelling afhalen op de overeengekomen datum, of bij gebreke daarvan, binnen 7 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling door de winkel.

De Klant die niet binnen deze termijn naar de winkel kan komen, moet tijdens deze 14 dagen contact opnemen met zijn Trafic-winkel, hem hiervan op de hoogte brengen en een datum vaststellen voor het opnemen van zijn bestelling.

Indien de Klant dit nalaat, kan SOGESMA, naar eigen goeddunken, de verkoop als geannuleerd beschouwen ten nadele van de Klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval behoudt SOGESMA zich het recht voor om het sluiten van een nieuwe bestelling of een nieuwe aankoop, waarvan de koper bevestigt deze zonder voorbehoud te aanvaarden, te weigeren.  

 

6.2 Levering aan huis

Niet alle thuisbezorgingsproducten kunnen overal worden geleverd (Frankrijk, België, Luxemburg). Deze informatie staat duidelijk vermeld op onze e-shop sites en wordt bij de bestelling in herinnering gebracht. De leveringen gebeuren door onze leveranciers "rechtstreeks", of door een door de verkoper aangeduide bezorger.

Home delivery" betekent dat het pakket wordt achtergelaten op de begane grond voor het gebouw waarvan het adres is meegedeeld en dat het aan de Klant is om de nodige maatregelen en regelingen te treffen om het pakket zelf te vervoeren, naar boven of ergens anders. Installatie, montage of enige andere service wordt niet verleend en kan niet worden verlangd.

De Klant verbindt zich ertoe de bezorger toegang te verlenen tot het leveringsadres. De bezorgers zullen contact opnemen met de Klant om een leveringsdag overeen te komen. De Verkoper kan echter het exacte tijdstip van levering niet garanderen. In geval van afwezigheid wordt de bijkomende levering aan de Klant aangerekend.

In geval van afwezigheid kan de Klant een vriend of buur aanwijzen om de levering op te halen. Opdat deze service effectief zou zijn, moet de Klant de bezorger zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen leveringsdatum, schriftelijk op de hoogte brengen. De Verkoper en zijn leveranciers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor slechte communicatie van de Klant, voor eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de door de Klant aangestelde agent en deze laatste, of voor andere privé-elementen die buiten onze controle vallen.

In alle gevallen moet de leveringsbon door de Cliënt of zijn vertegenwoordiger worden ondertekend. (zie §7 en 8)

 

7. KENNISGEVING EN KLACHTEN OVER SCHADE OF ZICHTBARE GEBREKEN

De Klant is verplicht de conformiteit van de gekochte goederen onmiddellijk te controleren.

Hij dient de verkoper uiterlijk binnen 48 uur na de aankoop, levering of dienstverlening per aangetekende brief in kennis te stellen van alle zichtbare gebreken of beschadigingen van de gekochte of geleverde goederen, alsmede van alle tekortkomingen in de dienstverlening.

Bij gebreke daarvan kan de Cliënt zich niet meer op het (de) gebrek(en) beroepen. Hij wordt geacht de goederen te hebben aanvaard.

 

8. CONFORMITEITSGARANTIE EN NIET ZICHTBARE GEBREKEN

Alle door de Verkoper geleverde producten zijn gedekt door de wettelijke garantie, die moet worden onderscheiden naar gelang van de hoedanigheid van de Klant.

Wanneer de klant een particulier is :

De Verkoper biedt een garantie van 24 maanden tegen elk niet zichtbaar gebrek aan overeenstemming dat de verkochte producten zou kunnen aantasten. Deze termijn gaat in op het moment van levering van het product (datum vermeld op de leveringsbon of, bij gebreke daarvan, op het biljet of de aankoopbon) voor uitsluitend niet-beroepsmatig gebruik van het product door een consument (individuele Klant). Elke klacht wegens gebrek aan overeenstemming moet per aangetekend schrijven aan SOGESMA N.V. worden gericht binnen 2 kalendermaanden volgend op de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen, op straffe van verval van zijn recht op dergelijke klacht.

Als de klant een professional is:

De Verkoper biedt een garantie van 6 maanden tegen elk niet zichtbaar gebrek aan overeenstemming dat de verkochte producten zou kunnen aantasten. Deze termijn gaat in op het moment van levering van het product (datum vermeld op de leveringsbon of factuur) voor professioneel gebruik van het product. Elke klacht wegens gebrek aan overeenstemming moet schriftelijk per aangetekend schrijven aan SOGESMA N.V. worden gericht binnen 1 kalenderdag volgend op de dag waarop het gebrek werd vastgesteld of had moeten kunnen worden vastgesteld, op straffe van verval van zijn recht op dergelijke klacht.

In de veronderstelling dat de aanspraak op garantie ontvankelijk en gegrond is, houdt deze garantie de reparatie of vervanging van de gebrekkige goederen in, zonder kosten voor de Klant. Indien de herstelling of de vervanging onmogelijk lijkt, onevenredig voor SOGESMA N.V. of ernstig nadelig, verbindt SOGESMA N.V. zich ertoe om, op verzoek van de Klant, een vermindering van de prijs toe te kennen of het contract te beëindigen met terugbetaling van de volledige prijs, via uitgestelde overschrijving of aankoopbon, naar keuze van de Verkoper, onder voorbehoud van teruggave van de goederen door de Klant. De Klant kan geen aanspraak maken op welke schadevergoeding dan ook.

Alleen de factuur, het ontvangstbewijs of de bestelbon (voor professionals alleen de factuur) - in de originele versie - vormt een garantie voor de Klant. Deze documenten moeten derhalve worden bewaard en overgelegd, anders vervalt het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

De in deze rubriek genoemde garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming die op het tijdstip van levering van de goederen bestaan. Zij is met name niet van toepassing in de volgende gevallen en/of voor de volgende goederen:

 • Schade veroorzaakt aan de goederen na levering (door oxidatie, schokken, vallen, vorstschade, enz.);
 • Vervanging van onderdelen of accessoires die regelmatig moeten worden vervangen of indien het defect te wijten is aan misbruik of externe oorzaken;
 • Schade als gevolg van tussenkomst of manipulatie door een derde partij die daartoe niet rechtmatig gemachtigd is;
 • Schade door brand, waterschade, vorstschade voor alle producten die water bevatten, blikseminslag, ongeval of natuurramp
  schade veroorzaakt door nalatigheid, oneigenlijk of onvoldoende gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper, oneigenlijk of gebrekkig onderhoud, abnormaal gebruik, ongeoorloofd collectief, professioneel of commercieel gebruik.

Defecte goederen moeten bij terugzending volledig leeg zijn, aangezien SOGESMA elke verantwoordelijkheid afwijst voor eventueel geblokkeerde voorwerpen en voor de gevolgen van de aanwezigheid van deze voorwerpen. Voorbeelden: handtassen, portefeuilles, koffiezetapparaten, op batterijen werkende producten, ....

In geval van beschadiging, diefstal of verlies van goederen die ter reparatie worden aangeboden, is de eventuele aansprakelijkheid van SOGESMA N.V. beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.

Op straffe van verval van de garantie dient het verzoek om garantie of tussenkomst uitsluitend aan SOGESMA N.V. gericht te worden.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde, is SOGESMA enkel gebonden door middelenverbintenissen.

De aansprakelijkheid van SOGESMA N.V. is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van haar kant.

Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde, is de aansprakelijkheid van SOGESMA N.V. :

 • De aansprakelijkheid van SOGESMA S.A. is beperkt tot het vergoeden van schade die rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit tekortkomingen of gebreken van SOGESMA S.A. aan de goederen;

 • In ieder geval beperkt en begrensd zijn tot het bedrag van de prijs van de goederen die aanleiding hebben gegeven tot deze aansprakelijkheid;

 • In geen geval strekt het tot vergoeding van immateriële en/of indirecte schade en in het bijzonder van gederfde winst.

De Klant is ertoe gehouden SOGESMA N.V. binnen de 14 kalenderdagen na het ontstaan van de schade, per aangetekend schrijven, op de hoogte te brengen van de schade die hij meent te hebben geleden en SOGESMA N.V. in de mogelijkheid te stellen alle nuttige vaststellingen te doen.

In het online verkoopproces kan SOGESMA S.A. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, indringing, virus, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

 

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

SOGESMA en haar dienstverleners verbinden zich ertoe de persoonlijke gegevens die de Klant doorgeeft voor de uitvoering van zijn bestelling strikt te respecteren.

Zowel door het gebruik van onze website als in het kader van een bestelling of aankoop, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud alle bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Door dit te doen, stemt de Klant ermee in dat SOGESMA zijn persoonsgegevens kan verzamelen en verwerken in overeenstemming met het privacybeleid.

Raadpleeg ons privacybeleid op https://www.trafic.com/vie-privee of aan de receptie van de winkel.

 

11. ARCHIVERING – BEWIJS

SOGESMA N.V. zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame informatiedrager die een eensluidend afschrift vormt.

De geïnformatiseerde registers en digitale informatie van SOGESMA N.V. worden door de partijen beschouwd als bewijs van de tussen de partijen gedane mededelingen en bestellingen.

 

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de websites van SOGESMA N.V. en/of alle elementen die toegankelijk en beschikbaar zijn in het bestelproces zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van SOGESMA N.V.

Het is niemand toegestaan de elementen van de site, ongeacht of het om software, beeld of geluid gaat, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw te verspreiden of op welke wijze dan ook te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk.

 

13. GEDRAGSCODE EN KLACHTENBEHANDELING

SOGESMA S.A. (en haar digitale site www.trafic.com), is lid van BeCommerce.

Daarom volgen alle websites van SOGESMA N.V. de gedragscode van BeCommerce, die kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken

https://www.becommerce.be/web/image/6311 

In geval van betwisting kan de commissie BeCommerce worden geraadpleegd. Deze commissie zal een - niet-bindend - advies uitbrengen en alle gerechtelijke procedures die hieruit voortvloeien zullen de geldende Belgische, Franse of Luxemburgse wettelijke bepalingen volgen.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 werkdagen, nadat de consument de problemen heeft geconstateerd, aan SOGESMA S.A. worden gericht.

Klachten die bij SOGESMA S.A. worden ingediend, worden binnen 14 werkdagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument door SOGESMA S.A. geïnformeerd over de benodigde verwerkingstijd, die binnen 14 werkdagen wordt medegedeeld door het sturen van een ontvangstbevestiging.

Bij verkoop op afstand kan de consument zich met zijn klacht ook wenden tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.

 

14. ALGEMEEN, DIVERSE, BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel. De partijen trachten te goeder trouw, in de geest van de overeenkomst, de ongeldige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een clausule van gelijke strekking, en alle andere clausules blijven geldig en afdwingbaar tussen de partijen.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het Belgisch recht van toepassing is, met name voor de interpretatie van de overeenkomst, de uitvoering ervan of de oplossing/beëindiging ervan. Alle geschillen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar SOGESMA N.V. gevestigd is of aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar het betrokken verkooppunt gelegen is.

- Op Europees niveau: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR 

- Voor België: 

De consument kan ook vooraf contact opnemen met de consumentenbemiddelingsdienst:

Bemiddelingsdienst voor de consument

Koning Albert II laan 8

1000 Brussel

Tel: 02 702 52 20

Fax: 02 808 71 29

E-mail: contact@mediationconsommateur.be 

Website: http://www.mediationconsommateur.be 


- Voor Luxemburg:

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/commerce/pratiques-commerciales/reglement-amiable-litige/mediateur-consommation.html  
https://www.mediateurconsommation.lu/ 

- Voor Frankrijk :

https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur-2/ 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Commerce-electronique-651 

 

15. CONTACT

Voor elke opmerking met betrekking tot een aankoop of een bestelling, kan de Klant contact opnemen met :

SOGESMA S.A.

Capilône, n°6 

6220 Heppignies

Via dit formulier : Formulier


II. BIJZONDERE WINKELVERKOOPVOORWAARDEN TRAFIC

 

16. BESTELLING & AFSLUITING VAN DE VERKOOP IN DE WINKEL

Alle bestellingen moeten schriftelijk worden geplaatst en worden door de Verkoper slechts aanvaard na betaling van de volledige aankoopprijs, exclusief eventuele leveringskosten.

De periode tussen de aanvaarding van de bestelling en de levering kan gepaard gaan met prijswijzigingen (belastingen, enz.) die de Verkoper zich het recht voorbehoudt aan de Klant door te berekenen, zonder dat de winstmarge van de Verkoper hierdoor wordt beïnvloed.

Elke annulering van een bestelling geeft aanleiding tot de betaling door de Klant van annuleringskosten, waarvan het bedrag ten minste gelijk is aan de forfaitaire leveringskosten.

 

16.1 Levering in de winkel – Bijzondere bepalingen

Bij bestellingen in de winkel worden de goederen in beginsel afgeleverd in de TRAFIC-winkel op de plaats van bestelling.

Bepaalde exclusieve artikelen kunnen thuis worden bezorgd. Levering aan huis wordt in ieder geval slechts aanvaard na voorafgaande, onmiddellijke en contante betaling van de volledige koopprijs en alle leveringskosten; betaling op het tijdstip van levering buiten de winkel of op een latere datum is uitgesloten.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild, tenzij ze voldoen aan de garantievoorwaarden zoals bepaald in de algemene voorwaarden §8.

In geval van annulering van een levering, heeft SOGESMA N.V. het recht om een annuleringskost aan te rekenen - die automatisch, zonder verdere formaliteiten kan worden aangerekend - van minstens het bedrag van de leveringskosten. In dit geval zal de terugbetaling aan de klant verminderd worden met het bedrag van de leveringskosten, overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 17.4.

De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. Zij vormen geen wezenlijk bestanddeel van de koopovereenkomst. Vertraging in de uitvoering van de opdracht kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

16.2 Betaling

De betaling van de volledige prijs gebeurt contant bij het afhalen van de goederen of bij het plaatsen van de bestelling, indien deze laatste rechtstreeks bij de klant thuis geleverd wordt, tenzij een uitzondering door SOGESMA N.V. naar behoren aanvaard wordt.

In dit laatste geval brengt elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op van 1% per jaar ten voordele van SOGESMA N.V., naast een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 5 €. In geval van annulering van een bestelling worden de reeds betaalde voorschotten en/of leveringskosten niet terugbetaald, maar beschouwd als kosten die de Klant moet dragen voor de annulering van de bestelling.


III. BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN OP DE WEBSITE TRAFIC.COM & AFSTANDSVERKOOP

 

17. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Zoals in de gemeenschappelijke bepalingen is vermeld, is SOGESMA S.A. actief in Frankrijk, Luxemburg en België. De sites zijn voor elk land actief toegankelijk op het volgende adres: www.trafic.com 

 

17.1 Conclusie van de verkoop op afstand

Om een product online te reserveren of te bestellen, moet de koper

 • Accepteer het toepasselijke "Privacybeleid";

 • Geef aan welke winkel hun voorkeur heeft;
 • Vul het identificatieformulier in waarop hij/zij alle gevraagde gegevens vermeldt;
 • Bevestig de bestelling na controle;
 • De toepasselijke betalingsvoorwaarden volgen/voldoen:
 • Accepteer de huidige algemene voorwaarden

Om een bestelling voor levering aan huis of levering in een Trafic winkel te voltooien, dient de Klant online te betalen voor het geheel van de betrokken aankopen. De leveringstermijnen worden aangegeven op de website Trafic.com

Om veiligheidsredenen behoudt SOGESMA S.A. zich het recht voor om haar klanten om ontbrekende informatie te vragen en om de uitvoering van de bestelling te weigeren indien de klant geen afdoende antwoorden geeft. SOGESMA N.V. kan ook weigeren om bestellingen uit te voeren wanneer blijkt dat de koper van plan is om de producten door te verkopen. Dit geldt ook wanneer er een duidelijke fout staat in de beschrijving van een product of in de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die SOGESMA S.A. besteedt aan de juistheid van de informatie.

In geval van overmacht behoudt SOGESMA S.A. zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van het geval van overmacht, of om het contract definitief te beëindigen.

 

17.2 Geografisch gebied

De online verkoop van de producten en diensten die op de site worden voorgesteld is voorbehouden aan kopers die in België, Frankrijk en Luxemburg wonen en voor leveringen die nodig zijn in de Trafic winkels in deze geografische gebieden. Om economische, juridische of commerciële redenen kunnen de drie Trafic.com sites een verschillend aanbod van producten en commerciële voorwaarden aanbieden.

 

17.3 Betaling

Op de website Trafic.com moeten alle aankopen online worden betaald. De validatie van elke bestelling is afhankelijk van de effectieve betaling van alle items van de genoemde bestelling, met inbegrip van alle mogelijke extra kosten (extra kosten, leveringskosten, enz.).

Het duidelijke overzicht van alle prijzen, kosten en belastingen van een bestelling is zichtbaar op Trafic.com vóór betaling.

In geval van een ongeldige betaling wordt de volledige bestelling automatisch geannuleerd. Het is aan de klant om de bestelling opnieuw te plaatsen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Zodra de betaling van een bestelling gevalideerd is, ontvangt de Klant een bevestigingse-mail, waarin alle betaalde artikelen en kosten vermeld staan. Een factuur wordt eveneens per e-mail naar de Klant gestuurd, in principe 48 uur na de eerste bevestiging.

 

17.4 Herroepingsrecht

Voor alle verkopen op afstand heeft de consument een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de datum van levering. Er zij op gewezen dat dit herroepingsrecht niet van toepassing is op professionele kopers wanneer zij een product kopen in het kader van hun beroepsactiviteit, en evenmin op rechtspersonen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, heeft de consument twee mogelijkheden:

 

17.4.1 Voor producten in winkelcollectie

 1. Ofwel stuurt hij/zij het (de) product(en) nieuw en in de originele verpakking, vergezeld van de factuur of het ontvangstbewijs, terug naar de betrokken Trafic winkel, binnen 14 dagen vanaf de datum van afhaling in de winkel.
 2. De terugzending van de producten voor afhaling in de winkel gebeurt op kosten en met de middelen van de klant. Afhaling in de Trafic winkel zal niet mogelijk zijn.
 3. Of hij deelt zijn beslissing tot herroeping schriftelijk mee binnen 14 dagen vanaf de datum van afhaling in de winkel. Deze mededeling kan worden gedaan via ons contactformulier, of per post aan SOGESMA N.V. Service e-marketing, Rue de Capilône, n°6, B-6220 Heppignies. De klant ontvangt dan instructies over hoe hij het product zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de mededeling van de herroeping kan terugzenden.
 4. Het retourneren van textielproducten moet gebeuren op kosten en met de middelen van de klant en alleen in een van de Trafic-winkels.

 

17.4.2 Voor aan huis geleverde producten

De klant deelt zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen schriftelijk mee binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Deze mededeling kan gebeuren via ons contactformulier, per e-mail of per post aan SOGESMA N.V. Service e-marketing, Rue de Capilône, n°6, 6220 Heppignies.

SOGESMA N.V. zal contact opnemen met haar leverancier om de levering te annuleren en/of het pakket terug te nemen van de Klant. Indien de levering van de goederen reeds heeft plaatsgevonden, zullen wij de betaling van de retourkosten in mindering brengen op de terugbetaling. (zie § 17.4.4 hieronder)

Het retourneren van textielproducten moet gebeuren op kosten en met de middelen van de klant en alleen in een van de Trafic-winkels. Er zal geen thuisafhaling mogelijk zijn in de winkel van Trafic.

 

17.4.3 Omstandigheden waarin de koper geen herroepingsrecht heeft

 1. Indien de koper een beroepsbeoefenaar is en de aankoop geschiedt in het kader van zijn beroepsactiviteit.
 2. Voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, mits de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en het de consument bekend is dat het herroepingsrecht vervalt zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 3. Voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de consument geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen. Dit kan het geval zijn voor producten waarvan de prijs van de grondstof voor de fabricage aanzienlijk kan variëren (hout, staal, koper,...)
 4. Voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd (maatwerk) of duidelijk persoonlijk zijn gemaakt. (Bijvoorbeeld: op maat gemaakte portalen, niet-standaard bestellingen,...)
 5. Voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
 6. Voor de levering van goederen die na levering naar hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere artikelen (bijv. brandstoffen, planten,...).
 7. Voor goederen die niet worden teruggezonden (a) nieuw, (b) in hun originele verpakking of (c) niet vergezeld van de originele factuur of het originele ontvangstbewijs.
 8. Voor "culturele" goederen die auteursrechtelijk beschermd zijn om te voldoen aan antipiraterijvoorschriften (bv. CD's, DVD's, enz.)
 9. Voor lingerie en ondergoed, die geen verpakking hebben, om voor de hand liggende redenen van hygiëne.

 

17.4.4 Restituties met betrekking tot het herroepingsrecht

De bij de Klant thuis afgeleverde producten die voor terugbetaling in aanmerking komen, worden terugbetaald via de centrale rekeningen en door overschrijving op de door de Klant opgegeven bankrekening.

In geval van een reeds uitgevoerde levering aan huis voor chalets, serres of zwembaden, of andere goederen die rechtstreeks door een contractueel aan Sogesma S.A. gebonden leverancier worden geleverd; zal een bedrag van 5€ exclusief BTW van het terug te betalen bedrag worden afgetrokken. Dit bedrag komt overeen met de kosten voor het afhalen van de goederen bij de klant thuis.

In geval van een reeds verrichte thuislevering van andere producten worden de transportkosten voor de terugzending aan de klant in rekening gebracht.

In geval van afhaling in de winkel wordt de koper onmiddellijk een waardebon ter waarde van het bedrag van de aankoop aangeboden. Elk ander verzoek om terugbetaling moet door de Koper worden gedaan volgens de geldende procedures.

Sogesma S.A. kan de terugbetaling uitstellen totdat de goederen in perfecte staat worden geretourneerd.

 

Juridische Kennisgeving :

 • Naam : Trafic
 • Eigenaar : SOGESMA S.A.
 • Maatschappelijke zetel (adres) : Rue de Capilône, n°6, 6220 Heppignies
 • Bedrijfsnummer / BTW nummer : BE0866 517 727
 • Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
 • Contactformulier : Klik HIER
 • Webmaster : Vaimo
 • Gastheer : Vaimo
Bezig met laden...
Betaal veilig en snel met via Mollie